Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z funkcjonalności strony internetowejhttps://edeacademia.pl/, Szkoły Języka Hiszpańskiego EDE ACADEMIA Karolina Zawada, Brójce 24, 95-006 Brójce, NIP 7282719207, tel. +48 571 423 951., mail: edeacademia@gmail.com

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom strony internetowej ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Informujemy, że na naszej stronie mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jej Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. W związku z powyższym nie mamy wpływu na prowadzoną przez innych Administratorów Politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym Polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się w sposób wskazany w polu KONTAKT danej strony, celem uzyskania informacji na ten temat.

Podstawowe pojęcia stosowane w niniejszej Polityce prywatności

„Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę Prywatności.

 „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

„Strona internetowa” – to strona internetowa Szkoły Języka Hiszpańskiego EDE ACADEMIA Karolina Zawada, Brójce 24, 95-006 Brójce, NIP 7282719207 znajdująca się pod adresem :  https://edeacademia.pl/.

Sklep internetowy – serwis internetowy EDE ACADEMIA Karolina Zawada dający możliwość kupowania i sprzedawania oferowanych szkoleń przez Internet.

Użytkownik – osoba korzystająca z usług sklepu internetowego, odwiedzająca stronę https://edeacademia.pl/.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy:

ADMINISTRATOR  DANYCH  OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Języka Hiszpańskiego EDE ACADEMIA Karolina Zawada, Brójce 24, 95-006 Brójce, NIP 7282719207, tel. +48 571 423 951, mail: edeacademia@gmail.com zwana dalej Administratorem/Administratorem danych

PUNKT KONTAKTOWY

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres Administratora, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail:edeacademia@gmail.com

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać dane Użytkownika wyłączenie w celu sprzedaży szkoleń i dokonywania płatności,  udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, promowania nas oraz naszych usług (newsletter), a także  prowadzenia anonimowych analiz statystycznych.   

Pozostałe realizowane przez nas cele przetwarzania danych Użytkownika obejmują; archiwizację, dochodzenie swoich praw lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami. 

     Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest:

 • Art. 6 ust.1 lit. b RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy)
 • Art. 6 ust.1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Naszym prawnie uzasadnionym interesem będą działania związane z udzieleniem odpowiedzi na nadesłaną wiadomość, marketingiem własnych produktów i usług, monitorowaniem aktywności na naszej stronie internetowej, prowadzeniem anonimowych analiz statystycznych, dochodzeniem swoich praw lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 • Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletter) na swój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać! W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem danych zgodnie z wybranym sposobem kontaktu wskazanym powyżej. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI

W czasie przeglądania zawartości Strony sklepu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, przeglądane treści.

Samo przeglądanie zawartości Strony nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony.

Na stronie zostały zamieszczone formularze; kontaktowy, newsletter oraz formularz zamówienia na oferowane przez Sklep produkty szkoleniowe. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika będzie wymagane w celu złożenia i zrealizowania zamówienia czy udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, prosimy jedynie o podanie imienia i adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje z zakresu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, z których w każdej chwili Uzytkownik może zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez adeacademia.pl.

W celu realizacji płatności wykorzystujemy serwisy PayPal i Tpay. Użytkownik może skorzystać również z tradycyjnego przelewu bankowego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

     Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe Użytkownika są m.in. firmy serwisujące naszą stronę internetową (na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), podmioty świadczące usługi prawne.

    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

    Będziemy przechowywać zebrane dane osobowe;

 1. Przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i wykazania, że wykonaliśmy swoje obowiązki prawidłowo. Czas ten odpowiada długości trwania łączącej nas umowy i 5 lat od momentu jej zrealizowania a także na czas przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych .
 2. Przez czas prowadzenia działań marketingowych lub do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), (więcej) i po kliknięciu rozwinięcie: Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z wszelkimi pytaniami dot. przetwarzania jej danych osobowych do utworzonego w tym celu Punktu Kontaktowego Administratora oraz uzyskać kopię tych danych. W przypadku, gdy dane te okażą się nieaktualne, osoba której one dotyczą może zwrócić się z wnioskiem o aktualizację
 • zażądać usunięcia danych (więcej) jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane.
 • ograniczyć przetwarzanie (więcej) , jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może jedynie przechowywać te dane i trwa do momentu dokonania przez Administratora oceny czy są one prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
 • mieć prawo do wniesienia sprzeciwu (więcej) w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Użytkownika, należy  nas o tym poinformować pisząc na adres Administratora.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 • Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam kontakt w sprawie z którą się do nas zwraca i realizację zamówienia.
 • Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO.
 • Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacje o plikach cookies

Czym są i jak działają pliki cookies (ciasteczka)?

Nasza strona https://edeacademia.pl/ używa pliki cookies, które są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi przez przeglądarkę internetową Twojego urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, smartfona. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, strona rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego dochodzi do połączenia. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

Po co je stosujemy?

Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • Marketingowych i analitycznych polegających na zbieraniu informacji o tym jakie działania podejmowałeś na stronie,
 • Obsługi liczników odwiedzin,
 • Statystycznych, w szczególności umożliwienia sposobu w jaki korzystasz ze strony.

Zebrane dane pozwolą nam usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści strony, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nas w celu optymalizacji działań.

Rodzaje plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • sesyjne, które pozostaną w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 • stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 • zewnętrzne, które pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie.

Zarządzanie plikami cookies

Masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Poniżej podaliśmy procedury zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych. W przypadku problemów możecie Państwo zasięgnąć porady na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki w prawym górnym rogu: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O plikach cookies decyduje zaznaczenie lub odznaczenie pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub odznaczenie pozycji „Ciasteczka”.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Pamiętaj, zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności strony.

Zewnętrzne pliki cookies

Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.

Korzystamy z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).Usługi te pomagają nam analizować ruch na stronie. Na ich podstawie uzyskujemy anonimowe statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Korzystamy również z Cookies serwisów społecznościowych tj. facebook.com, – wykorzystanie funkcji interaktywnych. “Lubię to” i “Udostępnij” powiązanych z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku “Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod linkami Polityka prywatności FACEBOOK Zasady wykorzystywania danych. Nasze Zasady ochrony prywatności zamieściliśmy w polu Informacje na naszym Facebooku…

Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.