Regulamin

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH I PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Platforma – platforma e-learning EDE ACADEMIA działająca pod adresem www.edeacademia.pl – zawierająca zasoby o charakterze edukacyjnym.
 2. Kurs – kurs języka obcego online znajdujący się w ofercie kursów prowadzonych przez EDE ACADEMIA za pośrednictwem Platformy.
 3. Słuchacz – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna kupująca dostęp do Kursu.
 4. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, przypisanych konkretnemu Słuchaczowi w związku z zakupem wybranego Kursu.
 5. EDE ACADEMIA – szkoła języków obcych prowadzona pod firmą: EDE ACADEMIA Karolina Zawada, Brójce nr 24, 95-006 Brójce, NIP 72827192076.
 6. Konsument – osoba fizyczną dokonującą z EDE ACADEMIA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Od 1 stycznia 2021 r. pojęcie to obejmuje również osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem edeacademia.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Słuchacz składa zamówienie na Kurs.
 8. Formularz – formularz zamówienia dostępny do pobrania pod adresem www.edeacademia.pl/formularzzamówienia.
 9. Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem Sklepu lub Formularza, wyrażające wolę zawarcia Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, wskazujące na wybór Kursu.
 10. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawierana przez EDE ACADEMIA ze Słuchaczem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość.
 11. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności, z którym usług korzysta EDE ACADEMIA.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 13. Polityka prywatności – dokument dostępny pod adresem www.edeacademia.pl/politykaprywatnosci, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Słuchaczy w związku z korzystaniem przez nich z funkcjonalności strony internetowej: www.edeacademia.pl.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki, zasady i sposób świadczenia przez EDE ACADEMIA usług polegających na nauczaniu języka hiszpańskiego na rzecz Słuchaczy w formie grupowych i indywidualnych kursów językowych, realizowanych drogą elektroniczną (online) za pośrednictwem Platformy. Ponadto Regulamin określa sposób złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy, możliwe formy płatności, jak również procedurę postępowania reklamacyjnego, czy prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy jest wcześniejsze zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Do zawarcia Umowy niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Do korzystania z Platformy konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Uczestnika:
  1. wyposażenie w mikrofon i kamerę oraz udostępnienie głosu i wizji,
  2. dostęp do Internetu o prędkości zapewniającej niezakłócone połączenie,
  3. standardowy system operacyjny,
  4. standardowa przeglądarka internetowa,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail
  6. przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 5. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 6. Dane kontaktowe EDE ACADEMIA:
 7. e-mail:  edeacademia@gmail.com.
 8. Tel.:  +48 571 423 951
 9. adres korespondencyjny: EDE ACADEMIA Karolina Zawada, Brójce nr 24, 95-006 Brójce

§ 3 Złożenie Zamówienie i zawarcie Umowy

 1. Opisy Kursów oraz ceny podane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. EDE ACADEMIA jest uprawniona do dokonywania zmian w ofercie Kursów, poprzez wprowadzanie nowych Kursów do oferty i wycofywanie Kursów z oferty, dokonywanie zmian w cenach i informacjach o Kursach, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiana oferty nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie nowej lub zmienionej oferty.
 3. Słuchacz ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu albo poprzez wypełnienie Formularza i przesłanie skanu wypełnionego Formularza na adres e-mailowy: edeacademia@gmail.com.
 4. Słuchacz jest zobowiązany do wyboru kursu na poziomie odpowiadającym Jego poziomowi znajomości języka. W przypadku wątpliwości odnośnie poziomu znajomości języka, Słuchacz powinien skontaktować się EDE ACADEMIA w celu ustalenia aktualnego poziomu znajomości języka i doboru właściwej grupy.
 5. W celu złożenia Zamówienia Słuchacz powinien założyć bezpłatnie Konto użytkownika. Zakładając Konto użytkownika Słuchacz jest zobowiązany do wskazywania swoich prawdziwych danych. Login i hasło Słuchacza nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku takie konto może zostać usunięte przez EDE ACADEMIA, a już dokonane opłaty przez Słuchacza zostaną zwrócone.
 6. Składając Zamówienie za pośrednictwem Formularza:
  1. Słuchacz powinien dokonać wyboru Kursu i terminu zajęć z aktualnej oferty kursów dostępnej na stronie internetowej www.edeacademia.pl, lub listy dostępnych kursów otrzymanych od EDE ACADEMIA w formie pisemnej lub e-mailowej.
  2. EDE ACADEMIA w terminie 3 dni roboczych od otrzymania Formularza potwierdza w formie e-mailowej zakup dostępu do Kursu, pod warunkiem dostępności wybranego kursu w aktualnej ofercie EDE ACADEMIA oraz dostępnych miejsc w wybranej grupie. EDE ACADEMIA może zaproponować Słuchaczowi zakup innego Kursu odpowiedniego dla Słuchacza, jeżeli EDE ACADEMIA nie posiada w ofercie wybranego przez Słuchacza Kursu lub w wybranej przez Słuchacza grupie brak jest dostępnych miejsc.
  3. Potwierdzając zakup dostępu do Kursu EDE ACADEMIA przesyła Słuchaczowi link do utworzenia bezpłatnego Konta użytkownika i link do uiszczenia ceny za wybrany kurs lub dane do uiszczenia przelewu.
 7. Zawierając Umowę za pośrednictwem Sklepu:
  1. Słuchacz powinien założyć bezpłatne Konto użytkownika i dokonać wyboru Kursu i terminu zajęć spośród Kursów dostępnych w Sklepie.
  2. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do kasy”, Słuchacz zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane Kursy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Słuchacz zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez EDE ACADEMIA płatności, zgodnie z wybraną formą płatności. Słuchacz otrzyma dostęp do zakupionego Kursu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania płatności przez EDE ACADEMIA. Kurs będzie dostępny w panelu Słuchacza po zalogowaniu na stronę www.edeacademia.pl. Słuchacz otrzyma również powiadomienie o dostępności zakupionego Kursu na adres e-mail podany podczas zakładania Konta użytkownika.
 9. EDE ACADEMIA umożliwia zakup Kursu na podstawie opłaty z góry za dany okres lub w postaci miesięcznej, odnawialnej za zgodą Słuchacza subskrypcji na wynikający z oferty okres (zakup odnawialnej subskrypcji możliwy jest jedynie przy płatności za pośrednictwem Operatora płatności).
 10. W przypadku zakupu Kursu w postaci miesięcznej subskrypcji, Słuchacz w momencie zakupu wyraża zgodę na cykliczne ściąganie z jego konta co miesiąc należności za Kurs przez EDE ACADEMIA.
 11. W przypadku braku możliwości pobrania od Słuchacza opłaty za miesięczną subskrypcję, zostanie On o tym fakcie powiadomiony e-mailem na adres podany podczas rejestracji. Jeśli w ciągu 3 dni opłata nie zostanie dokonana przez Słuchacza poprzez przelew lub poprzez ponowne obciążenie karty lub Konta użytkownika, dostęp do platformy zostanie zablokowany do czasu dokonania opłaty przez Słuchacza.
 12. Słuchacz może testować pełny dostęp do danego Kursu przez okres 5 dni, rejestrując się na Platformie i wykupując dostęp do Kursu po preferencyjnej cenie. Po upływie tego terminu Słuchacz wyraża automatycznie zgodę na miesięczną subskrypcję.
 13. Słuchacz, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do Kursu powinien poinformować o tym EDE ACADEMIA poprzez wskazanie tej informacji na Formularzu lub podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. W celu otrzymania faktury VAT konieczne jest uzupełnienie danych dotyczących faktury VAT wskazanych w Formularzu i Sklepie.

§ 4 Zasady uczestnictwa w Kursie

 1. EDE ACADEMIA organizuje Kursy, których specyfikacja znajdują się w opisie Kursu w Sklepie. Opis zawiera w szczególności następujące dane: poziom językowy, liczbę godzin lekcyjnych objętą Kursem, dostępne terminy zajęć.
 2. Godzina lekcyjna kursu grupowego trwa 45 minut.
 3. Kursy odbywają się w grupach liczących od 3 do 6 Słuchaczy, chyba że inna liczebność grupy wynika z opisu Kursu.
 4. Po zawarciu Umowy Słuchacz otrzymuje za pośrednictwem Platformy dostęp do zakupionego Kursu. Dostęp do kursu obejmuje zajęcia na żywo online, które odbywają się w wyznaczonych terminach, oraz materiały edukacyjne związane z tematyką prowadzonych zajęć.
 5. EDE ACADEMIA oświadcza, że dysponuje przygotowaniem merytorycznym, wiedzą i wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Kursu.
 6. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody EDE ACADEMIA.
 7. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby Słuchaczy i ich poziom znajomości języka obcego.
 8. Zmiana poziomu kursu lub grupy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z EDE ACADEMIA.
 9. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. EDE ACADEMIA uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie.
 10. Słuchacz zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w Kursie i przygotowywania się do zajęć, przede wszystkim poprzez przygotowywanie udostępnionych Słuchaczowi materiałów edukacyjnych.
 11. Podczas zajęć Słuchacz powinien zachowywać się w sposób zgodny z normami współżycia społecznego oraz z poszanowaniem innych Słuchaczy.
 12. Słuchacz nie jest uprawniony do:
  1. korzystania z Platformy w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Słuchacza treści o charakterze bezprawnym;
  2. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Słuchaczy i lektora;
  3. podawania się za inną osobą, w tym innego Słuchacza;
  4. używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe oraz naruszania godności innych Słuchaczy lub lektora.
  5. umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Słuchacz.
 13. EDE ACADEMIA zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagłej choroby lektora, nieprzewidzianych, niemożliwych do szybkiego usunięcia awarii, niemożliwych do szybkiego usunięcia takich jak awaria łącza internetowego, awaria Platformy, nagła awaria sprzętu lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Odwołane zajęcia odbywają się z w innym terminie uzgodnionym pomiędzy EDE ACADEMIA oraz Słuchaczami. W przypadku, gdy brak jest możliwości osiągnięcia porozumienia co do przeprowadzenia odwołanych zajęć w innym terminie (tj. w innym dniu tygodnia, niż standardowo odbywają się zajęcia zgodnie z harmonogramem), Kurs zostanie przedłużony, dzięki czemu zajęcia odbędą się po ostatnich zajęciach, tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.
 14. Materiały edukacyjne udostępniane na Platformie są utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) i wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów przysługują EDE ACADEMIA, z związku z faktem stworzenia tych utworów albo nabycia autorskich praw majątkowych poprzez przeniesienie autorskich praw majątkowych na EDE ACADEMIA lub udzielenia EDE ACADEMIA stosownej licencji.
 15. Słuchacz może korzystać z materiałów edukacyjnych udostępnionych mu w ramach Kursu wyłącznie w celach edukacyjnych związanych z uczestnictwem w Kursie. EDE ACADEMIA wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego lub niekomercyjnego wykorzystania materiałów edukacyjnych udostępnianych Słuchaczom w trakcie Kursu, tj. tekstów, dialogów, nagrań, filmów, w celach innych niż związanych z uczestnictwem Słuchacza w Kursie.
 16. Nieobecność Słuchacza na zajęciach lub zaniechanie uczestnictwa w zajęciach w czasie obowiązywania Umowy z jakichkolwiek powodów (w tym z uwagi na problemy techniczne występujące u Słuchacza) nie uprawnia do zwrotu zapłaty za zajęcia, ani nie zwalnia z zapłaty za nie.
 17. W przypadku utraty przez kurs charakteru grupowego wobec pozostania na nim tylko dwóch Słuchaczy, EDE ACADEMIA może, o ile specyfika danego kursu na to pozwala, zaproponować pozostałym Słuchaczom kontynuację kursu w ramach innej grupy o zbliżonym poziomie. W przypadku braku takiej możliwości lub braku akceptacji propozycji przez Słuchaczy, EDE ACADEMIA może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 18. EDE ACADEMIA informuje o możliwości krótkich przerw w dostępie do Platformy wynikających z prac technicznych i konserwacyjnych. Przerwy w dostępie do Platformy będą planowane w porach, w których nie odbywają się zajęcia w ramach Kursów.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Słuchaczowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
 2. Słuchacz będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie e-mailowej – wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w wiadomości e-mail na adres: edeacademia@gmail.com lub w formie pisemnej – poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesyłką poleconą na adres EDE ACADEMIA (Brójce nr 24, 95-006 Brójce).
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczające jest wysłanie e-maila lub listu poleconego zawierających oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w sposób wskazany w § 5 ust. 2 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 4. EDE ACADEMIA niezwłocznie prześle Słuchaczowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie e-mailowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy EDE ACADEMIA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Słuchaczowi płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Słuchacz, chyba że Słuchacz zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jednakże, jeżeli Umowa została zawarta na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć zgodnie z harmonogramem Kursu, Słuchacz będący Konsumentem, uczestnicząc w zajęciach, zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu na odstąpienie od Umowy. Po rozpoczęciu Kursu Słuchacz może zrezygnować z Kursu na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.

§ 6 Rezygnacja z Kursu

 1. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na podstawie § 5 Regulaminu, w przypadku rezygnacji przez Słuchacza z Kursu do 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, uiszczona przez Słuchacza cena za Kurs podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W razie rezygnacji z Kursu w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć, EDE ACADEMIA zwraca Słuchaczowi uiszczoną cenę za Kurs w kwocie pomniejszonej o opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu w wysokości 30% ceny Kursu.
 2. Słuchacz ma prawo zrezygnować z Kursu i rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem najpóźniej do 20-go dnia każdego miesiąca okresu obowiązywania Umowy ze skutkiem rezygnacji począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego kursu.
 3. Słuchacz może złożyć oświadczenie o rezygnacji z Kursu w formie e-mailowej – wysyłając oświadczenie o rezygnacji w wiadomości e-mail na adres: edeacademia@gmail.com lub w formie pisemnej – poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji przesyłką poleconą na adres EDE ACADEMIA (Brójce nr 24, 95-006 Brójce).
 4. Datą złożenia rezygnacji z Kursu jest data wysłania e-maila lub listu poleconego zawierających oświadczenie o rezygnacji, w sposób wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 5. W przypadku zapłaty przez Słuchacza z góry za Kurs, EDE ACADEMIA zwraca Słuchaczowi zapłaconą cenę pomniejszoną proporcjonalnie do liczby godzin lekcyjnych, które odbędą się do końca miesiąca, w którym Słuchacz rezygnuje z Kursu, w stosunku do łącznej ilości godzin lekcyjnych, które powinny się odbyć w ramach Kursu. Ponadto od Słuchacza pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu w wysokości 30% ceny Kursu.
 6. EDE ACADEMIA może anulować opłatę od rezygnacji w przypadku złożenia przez Słuchacza w formie e-mailowej lub pisemnej wniosku o zwolnienie z opłaty od rezygnacji wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. EDE ACADEMIA rozpatrzy wniosek i poinformuje Słuchacza o decyzji dotyczącej anulowania opłaty od rezygnacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, w tej samej formie, w której otrzyma wniosek. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie poczytuje się za brak zgody na anulowanie opłaty.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy EDE ACADEMIA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji, zwróci Słuchaczowi cenę pomniejszoną o opłatę od rezygnacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Słuchacz, chyba że Słuchacz zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku rezygnacji z Kursu przez Słuchacza, który zakupił dostęp do kursu w ramach subskrypcji miesięcznej, opłata za kolejny miesiąc subskrypcji po dacie rozwiązania umowy nie będzie pobierana.
 9. EDE ACADEMIA niezwłocznie prześle Słuchaczowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o rezygnacji z Kursu w formie e-mailowej.
 10. EDE ACADEMIA jest uprawniona do rozwiązania Umowy, jeżeli Słuchacz nie uczęszcza na zajęcia, nie przygotowuje się do zajęć, nie osiąga rezultatów zakładanych programem, gdy narusza postanowienia Regulaminu, gdy zadeklarowany przez Słuchacza poziom znajomości języka okazuje się w trakcie zajęć niedostosowany do poziomu grupy, a EDE ACADEMIA nie ma możliwości przeniesienia Słuchacza do innej grupy odpowiadającej Jego poziomowi lub Słuchacz nie wyraża zgody na przeniesienie do innej grupy.

§ 7 Zakres bezpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez EDE ACADEMIA

 1. EDE ACADEMIA świadczy za pośrednictwem Platformy następujące bezpłatne usługi elektroniczne:
  1. Formularz Kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Konto Użytkownika
 2. EDE ACADEMIA świadczy wyżej wymienione usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi wysyłanie za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej EDE ACADEMIA zapytań do EDE ACADEMIA. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie poprzez zaprzestanie wysyłania zapytań do EDE ACADEMIA.
 4. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu do Słuchacza za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowościach w ofercie EDE ACADEMIA, aktualnych promocjach, eventach organizowanych przez EDE ACADEMIA oraz innych informacji o produktach i usługach oferowanych przez EDE ACADEMIA w ramach Platformy.
 5. Warunkiem otrzymywania informacji w drodze usługi Newsletter jest wyrażenie przez Słuchacza zgody. Słuchacz może zapisać się do usługi Newsletter wybierając odpowiednią zakładkę w Platformie i wpisując swój adres poczty elektronicznej, na który chce otrzymywać informacje, w formularzu rejestracji do usługi Newsletter.
 6. Słuchacz otrzymuje niezwłocznie na podany w formularzu rejestracji do usługi Newsletter adres poczty elektronicznej potwierdzenie zarejestrowania. Przesłanie potwierdzenia rejestracji w usłudze Newsletter jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Słuchacz może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez wybór właściwej zakładki w panelu Konta Użytkownika.
 8. Usługa Konto użytkownika polega na udostępnieniu Słuchaczowi indywidualnie przypisanego w ramach Platformy panelu, w którym są gromadzone dane podane przez Słuchacza w procesie rejestracji oraz dostęp do wykupionego Kursu.
 9. Szczegóły dotyczące świadczenia przez E-Garderobe usługi Konta Użytkownika znajdują się w § 2 i 3 Regulaminu.
 10. EDE ACADEMIA przysługuje uprawnienie do zablokowania dostępu do wskazanych w niniejszym punkcie nieodpłatnie świadczonych usług w przypadku stwierdzenia, iż jest to niezbędne dla bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania Platformy, stwierdzenia iż Słuchacz podejmuje nieuprawnione działania, w tym zagrażające prawidłowości i bezpieczeństwu działania Platformy, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dobrym obyczajami. EDE ACADEMIA powiadomi Słuchacza o zablokowaniu dostępu do świadczonych nieodpłatnie usług elektronicznych, jego powodach oraz przewidywanym czasie blokowania dostępu.

§ 8 Rozpatrywanie reklamacji i nieprawidłowości

 1. Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Słuchacza powinny zawierać:
  1. imię i nazwisko;
  2. e-mail lub login Konta użytkownika składającego reklamację;
  3. powód reklamacji z dokładnym opisem i uzasadnieniem;
  4. datę reklamacji.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
 3. Reklamację należy przesłać w formie e-mailowej – na adres: edeacademia@gmail.com lub w formie pisemnej – przesyłką poleconą na adres EDE ACADEMIA (Brójce nr 24, 95-006 Brójce).
 4. W przypadku nieuznania reklamacji Słuchacza przez Ede Academia, Słuchacz będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w szczególności w przepisach Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. , (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823, z późn. zm.). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich(https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Komisji Europejska również publikuje wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR funkcjonującej w ramach internetowego systemu online rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=PL. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek, może być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich reguluje Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001823), a podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzi postępowanie w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie uprawnionym procedury tego postępowania (Regulamin). Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego (w tym działalność taką jak EDE ACADEMIA) jest Inspekcja Handlowa (Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi, https://www.wiih.lodz.pl/, wzór wniosku o wszczęcie postępowania dostępny jest tutaj: https://www.wiih.lodz.pl/?p=2960). Słuchacz będący konsumentem może także zwrócić się ze swoją sprawą do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php). Strony, niezależnie od tego czy Słuchacz jest konsumentem czy też nie, mogą także zdecydować o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub podjąć próbę rozwiązania sporu w drodze mediacji, stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów mogących wyniknąć z Umowy, stosownie do ustępów poprzedzających. Ewentualne spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.                                

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: edeacademia.pl/regulamin.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np. z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. EDE ACADEMIA poinformuje Słuchaczy o planowanych zmianach poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej EDE ACADEMIA oraz przesłanie informacji mailowej Słuchaczom posiadającym Konto w Serwisie nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej EDE ACADEMIA informacji o planowanej zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Słuchacz zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie EDE ACADEMIA.
 3. Korzystanie przez Słuchacza z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Słuchacza.
 4. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2021.